Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratets skal utvikle jernbanen som en del av det samlede trasnportsystemet i dag og i fremtiden. Direktoratet skal sørge for at Jernbanesektoren drives med mest mulig effektivitet, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisene, godstransporten og samfunnet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastrutkur, persontrafikk og togmateriell.

Jernbanedirektoratet presenterer utrednigner av det fremtidige togtilbudet som grunnlag for politiske beslutninger, en av leveransene er forslag til nasjonal trasnportplan (NTP) som presenteres for politisk behandling hvert fjerde år. Når Stortinget har behandlet NTP utarbeider vi det konkrete handlingsprogrammet for jernbanesektoren for den kommende perioden, både for togtilbud og insfrastruktur. Dette handlingsprogrammet er grunnlaget for avtalene som inngås med Bane NOR SF og personaltrafikkoperatørene.

Vi har også et ansvar for driften av Norsk Jernbaneskole som er et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge. Direktoratet styrer og drifter også Norsk Jernbanemuseum, som bringer videre jernbanens historiske arv i Norge.

Besøk nettside

Finn kompetanse