Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som en del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden. Direktoratet skal sørge for at Jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.

Jernbanedirektoratet gjennomfører utredninger av det fremtidige togtilbudet som danner grunnlag for politiske beslutninger, blant annet Samferdselsdepartementet sitt arbeid med nasjonal transportplan (NTP). Når Stortinget har behandlet NTP utarbeider vi det konkrete handlingsprogrammet for jernbanesektoren for den kommende perioden, både for togtilbud og infrastruktur. Dette handlingsprogrammet er grunnlaget for avtalene som inngås med Bane NOR SF og persontrafikkoperatørene.

Vi har også delansvar for driften av Norsk Jernbaneskole, som er et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge. Direktoratet styrer og drifter i tillegg Norsk Jernbanemuseum, som bringer videre jernbanens historiske arv i Norge.

Besøk nettside

Finn kompetanse